Słowo na niedzielę: Josif Brodski

niedziela, 1 września 2019 | Komentarze: 0

BEZOKOLICZNIK

                                                                                                  Ulfowi Lindemu

Drogie dzikusy, choć nie posiadłem waszego, wolnego od gerundiów i zaimków,
                                                                                                           [języka —
nauczyłem się piec makrelę zawiniętą w liść palmy, a łapy żółwia jeść na surowo
z ich smakiem ociężałości. Pod względem kulinarnym, przyznaję, od kiedy morze
wyrzuciło mnie tu na brzeg, wszystkie te lata były jedną, nieprzerwaną podróżą
i w końcu sam nie wiem, gdzie jestem. Bądź co bądź, nacinać karby na lasce
można, póki nas nikt nie małpuje. A wyście małpowali, zanim was jeszcze
                                                                                                     [spostrzegłem.
Spójrzcie, coście zrobili tym drzewom! Choć nam pochlebia, jeśli nas bierze za
                                                                                                                  [boga,
nawet ktoś jak wy, ja z kolei małpowałem — zwłaszcza na użytek waszych
                                                                                                [dziewcząt — was
trochę po to, aby zaćmić przeszłość, z jej pechowym statkiem, lecz i aby zasłonić
                                                                                                            [chmurami
pozbawioną wzdętego żagla przyszłość. Wyspy są okrutnymi wrogami czasów,
prócz teraźniejszego. Katastrofy morskie to tylko ucieczki z gramatyki
w czysty związek przyczynowo-skutkowy. Spójrz, co życie bez luster wyrabia
z zaimkami, nie mówiąc już o rysach twarzy! Może wasi przodkowie także
wylądowali na tej cudownej plaży podobnym sposobem,
co ja. Stąd wasza postawa wobec mnie. W waszych oczach jestem —
co najmniej! — wewnętrzną wyspą w wyspie. A zresztą, śledząc każdy mój krok,
wiecie, że wcale nie tęsknię za imiesłowem biernym albo czasem przeszłym
                                                                                               [niedokonanym —
nie więcej niż za tym waszym przyszłym dokonanym, tkwiącym w którejś
                                                                                             [z wilgotnych jaskiń
i ustrojonym w pióra oraz wyschły wodorost. Piszę to palcem wskazującym
                                                                                                          [na mokrym,
szklistym piasku o zachodzie słońca, inspirację być może czerpiąc
z widoku koron palm, rozbryzganych na platynowym niebie
jak chińskie hieroglify. Co prawda, nie uczyłem się chińskiego. Poza tym bryza
czochra je wszystkie za szybko, żeby można było pojąć, o czym mówią.

                                                                                   przeł. Stanisław Barańczak

1994

Josif Brodski, Bezokolicznik, [w:] idem, Wiersze ostatnie, Znak, Kraków 1998, s. 5-6.

Regulamin XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina

piątek, 17 maja 2019 | Komentarze: 0

 1. Organizatorami XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
 2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.
 3. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.
 4. Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 13 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź, z dopiskiem na kopercie: „Bierezin”.
 5. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres: bierezin@gmail.com, w postaci jednego zwartego pliku formatu doc lub rtf (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Bierezin”).
 6. Prace konkursowe (w formie papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem i zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail oraz podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę.
 8. Komisję kwalifikacyjną i jury powołują organizatorzy, a skład tych gremiów zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
 9. Komisja kwalifikacyjna i jury oceniają nadesłane prace jako wypowiedzi tekstowe. Na ocenę nie mają wpływu elementy plastyczne i typograficzne wydruku, o ile nie stanowią części składowej poetyki tomu (jak choćby w przypadku tak zwanej poezji konkretnej).
 10. Nominacje (tylko tytuły tomów i godła) podane zostaną najpóźniej w listopadzie 2019 roku na stronach internetowych związanych z XIII Festiwalem Puls Literatury i Domem Literatury w Łodzi. Nominowani do nagrody głównej zostaną bezpośrednio poinformowani.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie lub grudniu 2019 roku podczas XIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.
 12. Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy oraz gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznych decyzji, jeśli chodzi o wybór wydawcy, redakcję i opracowanie graficzne zwycięskiego tomu wierszy.
 13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.
 15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 16. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.
Załącznik: Oświadczenie RODO – Bierezin 2019.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
bezpośrednio od osoby
XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;
 • inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, adres e-mail: iod@dom-literatury.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Kancelaria Prawna, Urząd Skarbowy, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego;
 • Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

………………………….
/czytelny podpis/

List otwarty czeskich i słowackich pisarzy i wydawców w sprawie Festiwalu Conrada

środa, 24 kwietnia 2019 | Komentarze: 0

Brno, 27. 3. 2019

                                                           J. E.
                                                           prof. Piotr Gliński
                                                           Wiceprezes Rady Ministrów,
                                                           Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
                                                           Warszawa
 
Szanowny Panie Premierze,

od wielu lat czeska, słowacka i polska kultura funkcjonują nie tylko obok siebie, ale również z sobą współpracują. Toteż nie ma nic dziwnego w fakcie, że czescy oraz słowaccy artyści i ludzie kultury żywo interesują się sprawami naszych najbliższych sąsiadów. Owa bliskość ma wymiar nie tylko geograficzny, ale jest podparta doświadczeniem historycznym: jego najbardziej wyrazistym przejawem były działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej w latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia, które przyczyniły się również do upadku totalitarnych reżimów w naszych krajach.

Nie uważamy zatem tego listu za mieszanie się do polskich spraw, ponieważ chcemy, a przede wszystkim musimy, wyrazić zaniepokojenie docierającymi do nas w ostatnich dniach i tygodniach wieściami, które są związane z nieprzyznaniem dotacji Ministerstwa Kultury pewnym czołowym polskim czasopismom i festiwalom literackim.

Nie jesteśmy na tyle naiwni, aby szukać sprawiedliwości w świecie przyznawania dotacji i grantów na projekty kulturalne, chociaż jesteśmy przekonani, że nowoczesne narody i państwa Europy nie mają innych możliwości ochrony własnej tożsamości, niż przy pomocy kultury i języka, a zwłaszcza literatury. Dobrze wiemy (w naszych krajach działa to podobnie), że przyznawanie pomocy publicznej w obszarze kultury podlega subiektywnej selekcji komisji, możliwościom finansowym urzędów dotacyjnych i, jak wszystko na świecie, zależy od szczęścia wnioskującego. Nie śmielibyśmy zabierać Panu cennego czasu gdybyśmy przypuszczali, że przypadki, o których słyszymy na Słowacji i w Czechach, a które dotyczą wyjątkowych wydarzeń kulturalnych i periodyków literackich, należą do tych kategorii.

Na podstawie dostępnych nam informacji zakładamy jednak, że nieudzielenie wsparcia Ministerstwa Kultury takim czasopismom jak „Tygiel Kultury”, „Mały Format”, „Arterie”, „Czas Literatury”, „Dwutygodnik”, „Akant” i „Książki w Tygodniku” lub festiwalom literackim Conrad Festival i Literacki Sopot, nie jest związane z ich jakością i ogólnymi korzyściami dla polskiej kultury, gdyż te są niepodważalne (nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami – czego dowodem jest nasz list), ale wiąże się z poglądami wnioskujących i ich projektami, które są niewygodne dla obecnej polskiej władzy.

Jest to pozornie kuriozalna sytuacja. Słowaccy i czescy intelektualiści w 2019 roku piszą list do polskiego Ministra Kultury, aby zweryfikował, czy przyznawanie dotacji kilku literackim czasopismom i festiwalom przez jego urząd nie podlega naciskom politycznym. Wygląda na to, że żyje się nam naprawdę dobrze, a intelektualiści nie mają lepszych zajęć poza zajmowaniem się drobnostkami w tak dynamicznie rozwijającym się regionie, jakim w ostatnich kilku latach stała się właśnie Europa Środkowa.

Chodzi nam jednak o zasady. Jak Pan wie, impulsem do powstania głównego ruchu opozycyjnego w komunistycznej Czechosłowacji był protest intelektualistów przeciwko procesowi członków zespołu muzycznego The Plastic People of the Universe, których większość pierwotnych sygnatariuszy Karty 77 albo nie znała, albo nie darzyła ich muzyki, dyplomatycznie mówiąc, zbyt wielką sympatią. Jednym z fundamentów systemu demokratycznego jest pluralizm: nie tylko polityczny, ale również artystyczny i kulturalny, który umożliwia swobodne wyrażanie własnych poglądów.

Jesteśmy oczywiście w zupełnie innej sytuacji niż dysydenci z lat siedemdziesiątych: dobrze wiemy, że wnioskodawcy, którzy nie uzyskali w tym roku dotacji, należą do literackiej elity współczesnej kultury europejskiej. Przykładem jest krakowski Conrad Festival, w którym wzięli udział w ostatnich latach tacy wybitni autorzy, jak: Herta Müller, Swietłana Aleksijewicz, Orhan Pamuk, John Banville, Eleanor Catton, Kiran Desai, Richard Flanagan, Arundhati Roy, Olga Tokarczuk, Amos Oz, Paul Auster, Siri Hustvedt czy Wells Tower. Jest to wydarzenie po prostu wyjątkowe i również my, Czesi i Słowacy, uważamy je za środkowoeuropejską, regionalną perełkę, bez której tutejsze życie literackie straciłoby radykalnie na znaczeniu.

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się z ogromną prośbą o weryfikację ewentualnych politycznych powodów, które stoją za nieprzyznaniem dotacji pierwszorzędnym czasopismom i festiwalom literackim w Polsce. Jeśli takowych powodów Pan nie znajdzie, prosimy Pana o udzielenie informacji: jak to możliwe, że w postępowaniu dotacyjnym, którego przeznaczeniem jest wspieranie polskiej literatury, ci najlepsi nie odnoszą sukcesu.

Z szacunkiem,

Milan Uhde, dramaturg, były Przewodniczący Izby Poselskiej czeskiego parlamentu i minister kultury (CZ)
Ladislav Snopko, były minister kultury, dramaturg (SK)
František Mikloško, były Przewodniczący Słowackiej Rady Narodowej (SK)
Jan Hřebejk, reżyser filmowy (CZ)
Kateřina Tučková, pisarka (CZ)
Michal Hvorecký, pisarz(SK)
Miroslav Balaštík, redaktor naczelny miesięcznika literackiego Host, wydawca (CZ)
Ivan Buraj, dyrektor teatru Hadivadlo (CZ)
Balla, pisarz (SK)
Alexander Balogh, publicysta (SK)
Radovan Auer, dyrektor targów książki Světknihy (CZ)
Miroslav Oščataka, dyrektor teatru Husa na provázku (CZ)
Jáchym Topol, pisarz, dyrektor artystyczny Księgarni Václava Havla (CZ)
Jan Press, dyrektor Galerii Morawskiej (CZ)
Anna Davidová, reżyserka, dyrektor artystyczny teatru Husa na provázku (CZ)
Radka Denemarková, pisarka (CZ)
Petr Hruška, poeta (CZ)
Tomáš Kubíček, dyrektor Krajowej Biblioteki Morawskiej
Martin Reiner,  pisarz i wydawca (CZ)
Vladimír Morávek, reżyser filmowy i teatralny (CZ)
Peter Kerekes, reżyser filmowy (SK)
Pavel Mandys, literaturoznawca, dyrektor nagrody literackiej Magnesia Litera (CZ)
Vladimír Michal, właściciel księgarni Artforum (SK)
Jan Němec, pisarz (CZ)
Monika Kompaníková, pisarka (SK)
Petr Oslzlý, rektor Akademii Muzycznej im. Janáčka, były doradca Václava Havla (CZ)
Břetislav Rychlík, reżyser filmowy i teatralny (CZ)
Petr Minařík, wydawca (CZ)
Robert Kirchhoff, reżyser filmowy (SK)
Miroslava Vallová, dyrektorka Centrum Informacji i Literatury (SK)
Štefan Hríb, redaktor naczelny czasopisma .týždeň (SK)
Čestmír Kopecký, producent filmowy (CZ)

Za wiarygodność podpisów ręczy: Petr Minařík, wydawnictwo Větrné mlýny, Dominikánská 9, 602 00 Brno

Do wiadomości:
Członków Komisji Kultury i Środków Przekazu polskiego Sejmu
Polskich, czeskich i słowackich mediów
Czasopism literackich i festiwali wymienionych w niniejszym liście